I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Krajowych Imprezach Turystycznych (zwane dalej: Warunki uczestnictwa) organizowanych przez Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno – Wypoczynkowe „Natura Tour” sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2/4 (zwane dalej: „ CS Natura Tour”) zarejestrowanego w Sadzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000155205 stanowią integralna cześć Zgłoszenia-umowy.

2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach turystycznych organizowanych przez „ Natura Tour”.

3. „CS Natura Tour” wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 084 jest organizatorem turystki w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych, tzn. przedsiębiorca organizującym imprezę turystyczna.

4. Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć:

a. warunki uczestnictwa – warunki uczestnictwa w krajowych imprezach turystycznych organizowanych przez „ CS Natura Tour”,

b. impreza – impreza turystyczna organizowana przez „ CS Natura Tour”,

c. organizator – „ CS Natura Tour”,

d. agent – agent działający w imieniu organizatora,

e. klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła zgłoszenie-umowę na swoja rzecz lub innej osoby, a zawarcie takiej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawarta umowa,

f. zgłoszenie-umowa – umowa o świadczenie usług turystycznych ,

g. siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia.

 

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Stronami umowy o imprezę turystyczna są:

a. Klient

b. Organizator

2. Z chwila zgłoszenia rezerwacji (podpisania Zgłoszenia -umowy) Klient składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych . Zgłoszenie rezerwacji powinno być dokonane na oficjalnym druku Organizatora.

3. Zawarcie umowy następuje przez podpisanie Zgłoszenia-umowy i potwierdzenie przyjęcia tego zgłoszenia przez Organizatora lub jego Agenta.

4. W przypadku zawierania umowy na rzecz innej osoby Klient powinien wskazać te osobę / osoby do 10 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

5. Jeżeli Klient nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, działa za niego przedstawiciel ustawowy.

6. Objęte zgłoszeniem rezerwacji dziecko, które w dniu przyjazdu na imprezę turystyczna nie ukończyło 2 roku życia nie ma obowiązku ponoszenia dodatkowych opłat za udział w imprezie turystycznej. Dzieci te nie maja prawa do oddzielnego łóżka w obiekcie zakwaterowania lub wyżywienia. W przypadku zmian w dokonanej rezerwacji lub rezygnacji z imprezy turystycznej opłaty manipulacyjne nie dotyczą dziecka.

 

III. CENY I OPŁATY ZA SWIADCZENIA

1. Cena ustalona w umowie może być podwyższona tylko i wyłącznie z powodu następujących okoliczności:

a. wzrostu kosztów transportu,

b. wzrostu opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za takie usługi, jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,

c. wzrostu kursu walut.

2. W okresie 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

3. Żądając dopłaty do ceny w sytuacji określonej w pkt. III -1 Organizator przedstawia Klientowi kalkulacje podwyższenia ceny imprezy turystycznej.

 

IV. WARUNKI PŁATNOSCI

1. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę ustalona w Zgłoszeniu-umowie:

- w biurze Organizatora albo u agenta Organizatora lub

- na rachunek bankowy Organizatora podany w Zgłoszeniu-umowie w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. W przypadku wpłat na rachunek bankowy Organizatora za datę wpływu uznaje się datę uznania rachunku Organizatora.

3. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest w czasie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, wymagana jest pełna wpłata ceny za rezerwacje.

4. Przy zgłaszaniu rezerwacji na 30 i więcej dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klient powinien uiścić zaliczkę w wysokości 30 % ceny imprezy.

5. Pozostała cześć ceny należy uiścić w podanym przez Organizatora terminie.

6. Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnacje Klienta (odstąpienie od umowy) na warunkach rezygnacji z imprezy.

 

V. PRZENIESIENIE UPRAWNIEN I PRZYJECIE OBOWIAZKÓW KLIENTA

1. Klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszelkie przysługujące mu z tytułu Zgłoszenia-umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

2. Przeniesienie uprawnień i przejecie obowiązków, o których mowa jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym w terminie 3 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

3. W przypadku zmiany Uczestnika Organizator pobiera opłatę manipulacyjna w wysokości 50 zł, niezależnie od liczby dni pozostałych do rozpoczęcia imprezy turystycznej. Opłata ta stanowi zryczałtowany koszt dokonania zamiany.

4. Za nieuiszczona część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora i w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

 

VI. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

1. Organizator zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od ponoszenia kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.

2. Klient może odstąpić od umowy (rezygnacja) w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu osobiście lub listem poleconym.

3. Za datę rezygnacji uznaje się datę złożenia stosownego oświadczenia przez Klienta Organizatorowi lub jego Agentowi lub datę otrzymania pisemnego oświadczenia.

4. Jeżeli Klient odstępuje od umowy z przyczyn lezących po jego stronie, w tym, miedzy innymi z powodu: niedotrzymania nieokreślonych w umowie terminów płatności, niedostarczenia dokumentów, choroby, nieprzybycia na miejsce zbiórki, innych przypadków losowych, Klienta obciążają koszty rezygnacji poniesione przez Organizatora. Minimalny stały koszt rezygnacji wynosi 100 zł. Ponadto, tytułem naprawienia udokumentowanej szkody powstałej wskutek odstąpienia przez Klienta od umowy, Organizator może obciążyć Klienta obowiązkiem pokrycia do 90 % ceny imprezy. Zwrot kwot wpłaconych przez Klienta, następuje niezwłocznie. Do zwracanych kwot nie są doliczane odsetki.

5. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w imprezie następuje po rozpoczęciu imprezy, Organizator dokona zwrotu wpłaconych kwot pomniejszonych o wartość usług wykorzystanych przez Klienta.

6. Organizator może z własnej inicjatywy, lub na wniosek Klienta odstąpić od obciążania Klienta kwotami określonymi w pkt. VI - 4 w przypadku odstąpienia od umowy spowodowanego siła wyższa.

 

VII. ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWNYCH LUB ODWOŁANIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ.

1. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem, powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien w terminie 3 dni od otrzymania informacji od Organizatora, zawiadomić czy:

- przyjmuje proponowana zmianę umowy albo

- odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

2. Jeżeli Klient odstępuje od umowy w przypadku określonym w pkt. VII – 1, ma prawo według swojego wyboru:

- uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym, lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo

- żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

3. W razie odstąpienia od umowy w przypadku określonym w pkt VII-1, Klient może dochodzić ponadto odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba, że niewykonanie umowy nastąpiło z powodu siły wyższej.

4. W przypadku imprezy, której odbycie się jest uzależnione od liczby zgłoszeń, Organizator może odwołać imprezę z powodu braku wymaganego minimum uczestników wskazanego w umowie i gwarantuje powiadomienie o tym Klienta nie później niż 20 dni przed data rozpoczęcia imprezy.

5. Jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczna z przyczyn nie zależnych od Klienta, Klient ma prawo:

- uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo

- żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

6. W przypadkach określonych w pkt. VII–5 Klient może dochodzić ponadto odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba, że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:

- zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż 80%, a Organizator powiadomił o tym Klienta na piśmie nie później niż 20 dni przed data rozpoczęcia imprezy.,

- siły wyższej.

7. W przypadku, gdy standard imprezy zastępczej jest wyższy, Klient nie jest zobowiązany do dopłaty, chyba, że Organizator zaoferował mu imprezy równorzędne, a Klient postanowił wybrać imprezę droższa.

 

VIII. SWIADCZENIA ZASTEPCZE

1. Jeżeli Organizator imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianej w umowie usługi, stanowiącej istotna część programu tej imprezy, to w ramach tej imprezy, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonuje odpowiednie świadczenie zastępcze.

2. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny.

3. Jeżeli wykonanie świadczenia zastępczego jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, Organizator bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu zapewnia mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. Klient może w tym przypadku żądać naprawienia szkody z tytułu niewykonania umowy.

4. Za uzasadnione powody uprawniające Klienta do odmowy przyjęcia świadczeń uznaje się te, które uniemożliwiają Klientowi przyjęcie świadczenia ze względu na stan zdrowia, wiek lub umiejętności Klienta, a także te, które są sprzeczne z celem, dla którego uczestniczy on w imprezie.

5. W przypadku niemożności wykonania świadczenia zastępczego Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba, że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie:

- działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

- siła wyższa.

 

IX. ODPOWIEDZIALNOSC ORGANIZATORA ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY.

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba e wykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

- działaniem lub zaniechaniem Klienta, albo

- działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

- siła wyższa.

2. W przypadkach wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w pkt. IX -1 , Organizator udziela w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi.

3. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej, względem każdego Klienta. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu 1 nie dotyczy szkód na osobie.

4. W przypadku rezygnacji przez Klienta z określonego świadczenia objętego programem imprezy Organizator dokona niezwłocznie zwrotu Klientowi kwoty uiszczonej z tego tytułu, pomniejszonej o wartość świadczenia wykorzystanego już przez Klienta

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonanego na życzenie Klienta.

6. Nie stanowi nienależytego wykonania umowy zmiana kolejności w programie imprezy.

 

X. UBEZPIECZENIE KLIENTÓW OD NASTEPSTW NIESZCZESLIWYCH WYPADKÓW I KOSZTÓW LECZENIA

1. Organizator zawarł na rzecz osób uczestniczących w imprezach turystycznych przez niego organizowanych umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia.

2. Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia oraz koszty następstw nieszczęśliwych wypadków zgodnie z aktualna polisa.

 

XI. REKLAMACJE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora Klient może złożyć reklamacje.

2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej niezwłocznie u wykonawcy usługi oraz u Organizatora. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu 1, Klient może złożyć Organizatorowi turystyki reklamacje zawierająca wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

3. Organizator udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni od jej złożenia.

4. Reklamacja powinna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamacje oraz żądanie Uczestnika.

5. Organizator gwarantuje Klientom, których reklamacje zostaną uznane za uzasadnione:

- prawo bonifikaty przy zakupie kolejnych imprez organizowanych przez Organizatora, bądź,

- obniżenia ceny imprezy proporcjonalnie do wyrządzonej Klientowi szkody, bądź

- świadczenia alternatywne.

 

XII. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych.