WARUNKI UCZESTNICTWA W KRAJOWYCH IMPREZACH TURYSTYCZNYCH 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Krajowych ImprezachTurystycznych (zwane dalej: Warunki uczestnictwa)organizowanych przez „ CS Natura Tour” sp. z o.o. z siedzibą wGdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2/4 (zwane dalej: „CS Natura Tour”)zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ wGdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego pod numerem KRS: 0000155205 stanowią integralnączęść Zgłoszenia-umowy o udział w imprezie turystycznej.Warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznychoraz powiązanych usług turystycznych na terytoriumRzeczpospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy zKlientami są zawierane przez przedsiębiorców turystycznychmających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sąokreślone przepisani Ustawy o imprezach turystycznych ipowiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2017.2361), zwanejdalej „Ustawą”.
2. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwaKlientów w krajowych imprezach turystycznych organizowanychprzez „ CS Natura Tour”.
3. „CS Natura Tour” wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki iPrzedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych UsługTurystycznych prowadzonego przez Marszałka WojewództwaPomorskiego pod numerem 084 jest organizatorem turystki wrozumieniu Ustawy.” , .
4. Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należyrozumieć:
    a. warunki uczestnictwa – warunki uczestnictwa w krajowych imprezachturystycznych organizowanych przez „CS Natura Tour”,
    b. impreza – imprezę turystyczną organizowaną przez „CS Natura Tour”,
    c. organizator – „CS Natura Tour”,
    d. agent – agenta działającego w imieniu organizatora,
    e. klient – podróżnego w rozumieniu Ustawy tj. każdego, kto chce zawrzećumowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie umowyzawartej w zakresie stosowania Ustawy,
    f. zgłoszenie-umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej,
    g. siła wyższa – nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w rozumieniuUstawy tj. sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej sięna taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdybypodjęto wszelkie rozsądne działania,
    h. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

II.ZAWARCIE UMOWY
1.Stronami umowy o imprezę turystyczną są:
    a.Klient
    b.Organizator
2. Z chwilą zgłoszenia rezerwacji (podpisania Zgłoszenia -umowy) Klientskłada Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usługturystycznych. Zgłoszenie rezerwacji powinno być dokonane naoficjalnym druku Organizatora.
3. Zawarcie umowy następuje przez podpisanie Zgłoszenia-umowy ipotwierdzenie przyjęcia tego zgłoszenia przez Organizatora lub jegoAgenta.
4. W przypadku zawierania umowy na rzecz innej osoby Klient powinienwskazać tę osobę / osoby do 10 dni przed rozpoczęciem imprezyturystycznej.
5. Jeżeli Klient nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, działa zaniego przedstawiciel ustawowy.
6. Objęte zgłoszeniem rezerwacji dziecko, które w dniu przyjazdu naimprezę turystyczną nie ukończyło 3 roku życia – opłata zgodnie zofertą. Dzieci te nie mają prawa do oddzielnego łóżka w obiekciezakwaterowania lub wyżywienia. W przypadku zmian w dokonanejrezerwacji lub rezygnacji z imprezy turystycznej opłaty manipulacyjnenie dotyczą dziecka.

 

III.WARUNKI PŁATNOŚCI
1.Klient zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w Zgłoszeniu-umowie:
−w biurze Organizatora albo u agenta Organizatora lub
−na rachunek bankowy Organizatora podany w Zgłoszeniu-umowie wterminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2.W przypadku wpłat na rachunek bankowy Organizatora za datę wpływuuznaje się datę uznania rachunku Organizatora.
3.Jeżeli rezerwacja dokonywana jest w czasie krótszym niż 30 dni przedrozpoczęciem imprezy turystycznej, wymagana jest pełna wpłata cenyza rezerwację.
4.Przy zgłaszaniu rezerwacji na 30 i więcej dni przed rozpoczęciemimprezy turystycznej Klient powinien uiścić zaliczkę w wysokości 30 %ceny imprezy.
5.Pozostałą część ceny należy uiścić w podanym przez Organizatoraterminie.
6.Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnację Klienta(odstąpienie od umowy) na warunkach rezygnacji z imprezy.

 

IV.PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ I PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓWKLIENTA
1. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobęspełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszelkieprzysługujące mu z tytułu Zgłoszenia-umowy uprawnienia, jeżelijednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowyobowiązki.
2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa wust.1 jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi gootym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomieniezłożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy uważasię za złożone w rozsądnym terminie.
3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którychmowa w ust. 1, będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymikosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać jeKlientowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczaćrzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora na skutekprzeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej.
4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz kosztyponiesione przez Organizatora w wyniku zmiany Klient i osobaprzejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

 

V.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

1. Organizator zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczeniaod ponoszenia kosztów rezygnacji z udziału w imprezieturystycznej.2. Klient może odstąpić od umowy, lub jąrozwiązać(rezygnacja) w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. 3.Za datę rezygnacji uznaje się datę złożenia stosownegooświadczenia przez Klienta Organizatorowi lub jego Agentowi lubdatę otrzymania oświadczenia

4. Jeżeli Klient odstępuje od umowy lub ją rozwiązuje z przyczynleżących po jego stronie, w tym, między innymi z powodu:niedotrzymania nieokreślonych w umowie terminów płatności,niedostarczenia dokumentów, choroby, nieprzybycia na miejscezbiórki, innych przypadków losowych, Klienta obciążają kosztyrezygnacji poniesione przez Organizatora.

5. Minimalny stały koszt rezygnacji wynosi 100 zł. Ponadto, Klientmoże zostać obciążony obowiązkiem uiszczenia opłaty odpowiadającej cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych przez Organizatora. Na żądanie Klienta Organizator uzasadnia wysokość opłat z tytułu rezygnacji. 

Zwrot kwot wpłaconych przez Klienta, następuje niezwłocznie. Do zwracanych kwot nie są doliczane odsetki. 

6. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w imprezie następuje porozpoczęciu imprezy, Organizator dokona zwrotu wpłaconych kwotpomniejszonych o wartość usług wykorzystanych przez Klienta.

7. Organizator może z własnej inicjatywy, lub na wniosek Klientaodstąpić od obciążania Klienta kwotami określonymi w pkt. V – 5w przypadku odstąpienia od umowy spowodowanego siłą wyższą.

8. Klient może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezyturystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadkuwystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okolicznościwystępujących w miejscu docelowym lub jego najbliższymsąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezyturystycznej lub przewóz Klientów do miejsca docelowego. Klientmoże żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezyturystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tymzakresie.

 

VI.ZMIANAISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH LUB ODWOŁANIAIMPREZY TURYSTYCZNEJ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE


1.Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej możedokonać jednostronnie zmiany warunków umowy o udział wimprezie turystycznej w przypadku, gdy łącznie spełnia następującewarunki:
     a) zastrzegł sobie prawo do tego w umowie;
     b) zmiana jest nieznaczna;
     c) poinformuje Klienta o zmianie w sposób jasny,zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.

2. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej: 

1) jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy, lub 

2) nie może spełnić specjalnych wymagań, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 4 Ustawy, lub 

3) proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy 

- niezwłocznie powiadamia o tym Klienta na trwałym nośniku. Organizator może jednocześnie zaoferować Klientowi zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości. 

3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Organizator w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje Klienta o: 

1) zmianach warunków umowy o udział w imprezie turystycznej oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę; 

2) rozsądnym terminie, w którym Klient poinformuje Organizatora o swojej decyzji, o której mowa w ust. 4; 

3) odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi Klienta w terminie, o którym mowa w pkt 2; 

4) zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana. 

4. Klient w terminie wyznaczonym przez Organizatora informuje go, że:

1) przyjmuje proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej albo 

2) odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo 

3) odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną. 

5. Jeżeli zmiany umowy o udział w imprezie turystycznej lub zastępcza impreza turystyczna, o których mowa w ust. 3, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, Klient jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny. 

6. W przypadku gdy umowa o udział w imprezie turystycznej zostanie rozwiązana zgodnie z ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 2, Organizator nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej zwraca wpłaty dokonane przez Klienta lub w jego imieniu. Klient jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej. Przepisy art. 50 ust. 2-8 Ustawy stosuje się odpowiednio. 

7. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli: 

1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a Organizator turystyki powiadomił Klienta o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej nie później niż na: 

     a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni, 

     b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni, 

     c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub 

2) Organizator nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Klienta o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 

8. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w pkt. V - 8 i pkt VI -7, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. 

9. Konsument, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Przepisy art. 30, art. 31, art. 32 ust. 1 i 2, art. 35, art. 37 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio. 

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE USŁUG TURYSTYCZNYCH OBJĘTYCH IMPREZĄ TURYSTYCZNĄ (NIEZGODNOŚĆ).

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez Organizatora, czy przez innych dostawców usług turystycznych. 
2. Klient ma obowiązek zawiadomić Organizatora niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności. 
3. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, Organizator usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. 
4. Jeżeli Organizator nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Klienta, Klient może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Klient nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli Organizator odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie. 
5. Organizator, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót Klienta do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. 
6. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Organizator przyznaje Klientowi odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej. 
7. Klient może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia. 
8. W przypadku gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a Organizator nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Klienta, Klient ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez opłaty za jej rozwiązanie. 
9. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub Klient je odrzuci zgodnie z ust. 7, wówczas Klient jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie turystycznej. 
10. Klientowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Klienta. 
11. Klientowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie. 
12. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Organizator udowodni, że: 1) winę za niezgodność ponosi Klient; 
2) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć; 
3) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. 
13. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do Organizatora. 
14. W przypadkach innych, niż określone w ust. 13, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 12 jest ograniczone do wysokości trzykrotność całkowitej ceny danej imprezy turystycznej, jednak ograniczenie to nie dotycy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa. 
15. Organizatorowi przysługuje roszczenie w stosunku do każdej osoby trzeciej, która przyczyniła się do zdarzenia skutkującego koniecznością wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, o których mowa w ust. 11. 

Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem 3 lat. 

 

VIII. UBEZPIECZENIE KLIENTÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I KOSZTÓW LECZENIA 

1. Organizator zawarł na rzecz osób uczestniczących w imprezach turystycznych przez niego organizowanych umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia. 

2. Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia oraz koszty następstw nieszczęśliwych wypadków zgodnie z aktualną polisą. 

 

IX. REKLAMACJE 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora Klient może złożyć reklamację. 
2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej u wykonawcy usługi oraz u Organizatora. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu 1, Klient może złożyć Organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania. 
3. Klient może kierować wiadomości i reklamacje związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego została ona nabyta. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje wiadomości i reklamacje od Klienta do Organizatora. Wiadomość i reklamacje wniesione do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesione z tym dniem do Organizatora. 
4. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej złożenia. 
5. Jeżeli Klient jest nieusatysfakcjonowany sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia odwołania od udzielonej odpowiedzi do Prezesa Zarządu. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na adres siedziby Spółki. 
6. Organizator informuje niniejszym o możliwości skorzystania przez Klienta z metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016.1823), oraz wskazuje, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest: Inspekcja Handlowa Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk, www.ihgd.pl, e-mail: sekretariat@ihgd.pl. Klientowi przysługuje również prawo skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1). 

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych jest “CS NATURA TOUR” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4, 80-958 Gdańsk; 
2. Dane osobowe przetwarzane będą: a) w celu zawarcia umowy lub realizacji czynności zmierzających do jej zawarcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
b) w celu ustalenia, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora; 
c) w celu wywiązania się przez administratora z ciążących na nim obowiązków prawnych, w tym obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
d) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora; 
e) w celu przesyłania na adres oraz adres e-mail wskazany w formularzu informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez “CS NATURA TOUR” Sp. z o.o., o ile została wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
f) w celu przekazywania przez administratora treści dotyczących jego oferty, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, o ile została wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. 
3. Odbiorcami danych osobowych będą w szczególności operatorzy pocztowi, przewoźnicy, ubezpieczyciele, podmioty współpracujące w zakresie realizacji usług świadczonych przez administratora, podmioty działające w imieniu i na rzecz administratora, podmioty zapewniające obsługę techniczną infrastruktury wykorzystywanej przy przetwarzaniu danych osobowych, kancelarie prawne, uprawnione podmioty publiczne. 
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba że przekazanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług objętych umową przedłużony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.. Dane osobowe 
przetwarzane, na podstawie zgody, w celu przesyłania korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z tego tytułu,. 
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (o ile ma zastosowanie), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych oraz treści dotyczących oferty administratora jest dobrowolne, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania aktualnych ofert administratora; 
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa stosuje się przepisy Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2017.2361) oraz kodeksu cywilnego.